logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nếu app MyHaUI báo sai mật khẩu ,SV thử đăng nhập trên website trước khi đăng nhập trên app
Chức năng khôi phục lại mật khẩu của sinh viên
Sinh viên phải nhập đầy đủ và chính xác các thông tin đã cập nhật trên hệ thống. Mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại sinh viên đăng ký nếu khôi phục thành công (bạn có thể mất phí đổi mật khẩu)!
Sinh viên mất số điện thoại, vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên!